influencer
Quản lý thông tin của bạn như người ảnh hưởng
Sau khi đăng ký người ảnh hưởng của YOLO, bạn có thể quản lý các mô tả của tài khoản, liên kết với các tài khoản mạng xã hội, quản lý doanh thu và cách nhận thanh toán.